PRIVĀTUMA POLITIKA UN DATU APSTRĀDE

Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā AS “Korķa stils” (reģ. Nr. LV40003344391, juridiskā adrese Pērnavas iela 86, Rīga, LV-2167) vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Pircēja, kas iegādājies preces tīmekļa vietnē purrfectyarn.com, personas datus.

AS “Korķa stils” ir tiesības jebkurā brīdī atjaunināt šo politiku, publicējot aktuālo politikas redakciju tīmekļa vietnes www.purrfctyarn.com sadaļā “Privātuma politika”.

Personas datu apstrādes pārzinis un datu apstrādātājs ir  AS “Korķa stils” (turpmāk– “Datu apstrādātājs”).

PERSONAS DATU (PD) APSTRĀDES PAMATS

Pircēja piekrišana. Sniedzot (ievadot) pasūtījuma noformēšanai nepieciešamos datus (informāciju), Pircējs apliecina savu piekrišanu viņa sniegto datu izmantošanai, lai Datu apstrādātājs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un piegādāt iegādātās preces. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt saņemt ar viņa pasūtījuma apstrādi saistītos paziņojumus uz Pircēja norādīto e-pastu. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, nosūtot attiecīgu ziņu uz e-pastu info@purrfectyarn.com. Šādā gadījumā Datu apstrādātājs apņemas veikt attiecīgās izmaiņas /dzēst Pircēja datus 3 (trīs) darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību pirms piekrišanu atsaukšanas.

Distances līguma izpilde. Datu apstrādātājam ir tiesības apstrādāt Pircēja datus, lai pildītu Distances līguma noteikumus, ar kuriem Pircējs ir iepazinies un kuriem Pircējs piekrīt, ko Pircējs apliecina ar pasūtījuma noformēšanu.

Juridisko pienākumu izpildi. Datu apstrādātājam ir tiesības apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegt atbildes uz likumīgiem valsts un pašvaldību pieprasījumiem.

PD APSTRĀDES MĒRĶI

Datu apstrādātājs apstrādā Pircēja PD kvalitatīvas pakalpojumu sniegšanas, kā arī grāmatvedības un citu LR likumu izpildes nolūkā.

PD IEGŪŠANA

Datu apstrādātājs iegūst Pircēja personas datus, Pircējam iegādājoties Datu apstrādātāja tirgotās preces tīmekļa vietnē www.purrfectyarn.com, kā arī gadījumos, kad Pircējs vēlas saņemt no Datu apstrādātāja plašāku informāciju par precēm vai sazinās pa e-pastu info@ purrfecyarns.com.

 

APSTRĀDĀJAMIE PD

Pamatojoties uz Pircēja piekrišanu un Distances līguma noteikumiem, iepriekšminētajiem mērķiem, Datu apstrādātājam ir tiesības apstrādāt šādus Pircēja personas datus: pircēja vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, kā arī citus datus, kurus Pircējs dara zināmus Datu apstrādātājam saistībā ar saviem pirkumiem.

Datu apstrādātājs neizpauž Pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

PD APSTRĀDES TERMIŅŠ

Datu apstrādātājs apstrādā Pircēja personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams Pārziņa likumīgo interešu (Distances līguma) izpildei vai līdz brīdim, kad Pircējs atsauc savu piekrišanu savu PD apstrādei.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Datu apstrādātājs apstrādā pircēju personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Fizisko personu datu aizsardzības likums” un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis).

PIRCĒJA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības labot visus Datu apstrādātāja rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu uz info@purrfectyarn.com. Pircējam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti. Pircējam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv par personas datu apstrādes jautājumiem.

DATU AIZSARDZĪBA

Datu apstrādātājs pastāvīgi nodrošina aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Pircēja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Minētajam nolūkam Datu apstrādātājs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

Datu apstrādātājs nenodos Pircēja datus apstrādei citiem pakalpojumu sniedzējiem.

ATRUNAS

Datu apstrādātājs neuzņemas atbildību par nesankcionētu piekļuvi Pircēja personas datiem un/vai to zudumu, ja tas nav noticis Datu apstrādātāja dēļ, piemēram, Pircēja vainas un/vai nolaidības dēļ.