“PHILDAR” ADĪŠANAS ŽURNĀLOS BIEŽI LIETOTO VĀRDU UN SAĪSINĀJUMU TULKOJUMS LATVIEŠU VALODĀ

Aig = aiguille = adāmadata
Ajour = mežģīņraksts (caurumots raksts)
Alternat. = alternativement = katrā otrajā
Anneaux marqueurs = valdziņu marķieri

Ans = gadi

Apre = pēc tam
Arrondi = slīpuma, rokriņķa u.tml. veidošana. Piemēram, vārdkopā “former l’arrondi” (veidot (kakla, rokas) izgriezumu).
Assemblage (assembler) = sašūt visas detaļas kopā
Augm. = augmenter = pieaudzēt 
Avant = pirms
Avec = ar

Bas = apakšējā daļa
Bord(s) = mala(s). Piemēram, “aug. 1 m. 2m. du bord” (pieaudzēt 1 valdziņu pēc diviem valdziņiem no malas
Boutonnières = pogcaurumi
Broder = izšūt

Ceinture = josta
Centr. = vidus-
Ch. = chaque = katrs
Col. = coloris = krāsa
Commencer = sākt
Cont. = continuer = turpināt
Côte = mala, valnītis. Piemēram, “de ch. cote” = katrā pusē; côtes 2/2 = valnītis sviķeļadījumā 2/2

Coudre = sašūt; coutures = šuves

Dern. = dernier(e) = pēdējais
Devant = priekšpuse
Dim. = diminution = noraukt
Div. = diviser =sadalīt
Dos = mugura/mugurpuse; “Com au dos” = tāpat kā mugurpusi

Droit = taisni. Piemēram, “cont. droit pendant 40 cm” (turpināt [adīt] taisnu gabalu 40 cm)
Droite = labais, labā puse
Ds = dans. Piemēram, “in ds chq m.” (katrā valdziņā).

Echantillon = adīšanas blīvums (rindu un valdziņu/rindā skaits 10cmx 10cm paraudziņā);

Piemēram, echantillons indispensables (nepieciešamie paraudziņi) :

10cm de jersey, aig.6 = 14 m et 19 rgs = 10 cm x 10 cm (Nr. 6 adāmadatas) 14 valdziņi, 19 rindas

Emman. = emmanchure = rokriņķis
 “Points employes” (izmantotie raksti).
Encol. = encolure = kakla izgriezums
Endr. = endroit = labā puse. Piemēram, “m. endr.” (labiskais valdziņš) vai “rg endr.” (rinda adīkļa kreisajā pusē)
Ens. = Ensemble = kopā. Piemēram, “tricoter 2 m. ens.” (saadīt 2 valdziņus kopā)

Fil = dzija vai diegs.
Fil de couleur = valdziņu marķieris.
Fs = fois = reizes. Piemēram, “repeter de * * 3 fs au tot.” (kopumā atkārtot no * līdz * 3 reizes)
Former = veidot
Fournitures = materiāli

Gauche =kreisā puse
Glisser = nocelt.

Haut = augstums. Piemēram, “20 cm de haut apres les cotes 1/1” (kad noadīti 20cm pēc valnīša 1/1) VAI a 23 cm de haut. tot. = kad visa adīkļa augstums ir 23 cm,..

 

Impair(s) = nepāra, piemēram, “sur ts les rgs impairs” (visās nepāra rindās)

Jacquard = žakardadījums (adīšana ar vairāku krāsu dziju, ar pārstaipiem)

Jersey = gludais labiskais adījums.
Jete = apmetums

Laine = vilna; arī dzija
Laisser = atstāt, piemēram, “laisser les m. en attente” (atstāt valdziņus uz pavediena/palīgadatas)

m. = maille = valdziņš. Piemēram, “m. endr.” (labiskais valdziņš) vai “m. env.” (kreiliskais valdziņš)
Manche(s) = piedurkne(s). Manche droite = labā piedurkne
Meme = tāpat, līdzīgi (s)

Mercerie = nepieciešamie darbarīki, piemēram, šeit norāda modeļa adīšanai izmantoto adāmadatu numurus, un furnitūra, piemēram, pogas u.tml.

Mois = mēneši
Monter = uzmest. Piemēram, “monter x m.” = uzmest x valdziņus (“monter” var nozīmēt arī visu detaļu sašūšanu)
Mousse (pt mousse) = rievotais adījums

 

On a = uz adāmadatām jābūt (x valdziņiem)
Ourlet = mala

Pair(s) = pāra- . Piemēram, “sur ts les rgs pairs” (visās pāra rindās)
Pdt = pendant = Piemēram, “pendant 10 rangs” [adīt] 10 rindas.

Puis = pēc tam. Piemēram, “puis ts le 2 rgs” = pēc tam katrā 2. rindā

Qualité = dzijas nosaukums

Rab. = rabattre = noraukt; ar. de ch. cote = noraukt abās malās
Regul. = regulirement = vienmērīgi
Rel. = relever = uzņemt. Piemēram, “relever x m.” (uzņemt x valdziņus.)
Rep. = repeter = atkārtot

Repartissant = vienmērīgi sadalot

Repasser = gludināt
Reprendre = piemēram, “reprendre les m. laisses en attente” (uzņemt atpakaļ valdziņus no pavediena/palīgadatas uz adāmadatām)
Reste (il reste) = uz adatām paliek x valdziņu)
Rg(s) = rang(s) = rinda(s)
Riz (pt de riz) = pērļu raksts

Sans = bez. Piemēram, “pull sans manches” džemperis bez piedurknēm.
Semblable = tāpat Piemēram, “tric. La 2me manche semblable” (otro piedurkni adīt tāpat)
Suiv. = suivant(e) = kas seko
Surjet simple = noraukšana, vienu valdziņu nocelt, vienu – labiski, pārcelt nocelto valdziņu pāri labiskajam valdziņam

 

Taille = izmērs; arī vidukļa apkārtmērs
Term. = terminer (en terminant) = beigt ar
Tjs = toujours = vienmēr
Torsade = “aiguille torsade” adata pīņu adīšanai)
Torse (m. torse) = griezti (krustoti) valdziņi
Tot. = kopā (au tot)
Trav. = travail =darbs/adīklis Piemēram, “repeter ces 2 rgs tout au long du trav.” atkārtot šo rakstu visā adīklī
Tric. = tricoter = adīt. 
Ts/ttes = tous / toutes = visi piemēram, “rab. ttes les m.” (noraukt visus valdziņus)

 

Vis-a-vis (en) = spoguļattēls. Piemēram, “tricoter le second cote en vis-a vis” otro pusi adīt tāpat tikai spoguļattēlā.

Voir = skatīties; Piemēram, “voir page 2” = sk. 2. lpp.; “voir diagramme” = sk. adīšanas shēmu